Shopping Cart

Algemene Voorwaarden Rotagraphic

Algemene Voorwaarden van Rotagraphic B.V. versie 10-2017

 1. ALGEMEEN
  1.1. Onder ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze onderneming’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rotagraphic B.V. (hierna te noemen: ‘Rotagraphic’), gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar (Nederland), thans geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37099749.
  1.2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die in enige rechtsverhouding met onze onderneming komt te staan door (onder meer) het sluiten van een overeenkomst, een aanbod daartoe van ons krijgt of die ons een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst. In voorkomende gevallen zullen de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen in de voorwaarden ook als ‘wederpartij’ worden aangeduid.
  1.3. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. De (inkoop)voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dat voorafgaand en schriftelijk met de directie van Rotagraphic is overeengekomen.
 2. AANBIEDINGEN
  2.1. Een aanbod van ons aan de wederpartij, in welke vorm dan ook, is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2.2. Begrotingen, tekeningen of andere bescheiden die als bijlage bij een aanbod zijn gevoegd of die daar deel van uitmaken, blijven te allen tijde ons eigendom. Indien en voor zover bij het aanbod bescheiden zijn gevoegd of andere gegevensdragers, dan blijven wij te allen tijde rechthebbende van die intellectuele eigendomsrechten. De bescheiden dienen op eerste verzoek franco aan ons te worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
  2.3. Wij zijn steeds bevoegd te verlangen dat levering à contant geschiedt, ook in die gevallen waarin overeen is gekomen dat de wederpartij op rekening kan bestellen. Indien wij gebruik maken van die bevoegdheid kan de wederpartij genoegzame zekerheid voor betaling aan ons aanbieden.
 3. OVEREENKOMST
  3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een bestelling of opdracht schriftelijk hebben aanvaard of hebben bevestigd. De datum van bevestiging of aanvaarding geldt als datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De bevestiging of aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daar onmiddellijk schriftelijk tegen geprotesteerd heeft.
  3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  3.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de factuur naar het oordeel van de wederpartij de overeenkomst niet juist en volledig weergeeft, dient de wederpartij binnen 8 dagen na dagtekening te reclameren.
  3.4. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van onze verplichtingen jegens de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
  3.5. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 4. PRIJZEN
  4.1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  - af fabriek (ex Works) zoals bedoeld in de Incoterms 2000
  - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  - exclusief de kosten van verzekering en transport;
  - vermeld in Euro (€).
  4.2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Wij zullen verhoging van de prijs melden aan de wederpartij. De wederpartij heeft tot 14 dagen na het melden van de verhoging de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade. Indien de wederpartij na verhoging van de prijs de verhoogde prijs heeft betaald, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de prijsverhoging, althans verstrijkt de in de vorige in bedoelde termijn van 14 dagen op het moment dat de verhoogde prijs betaald is.
 5. ANNULERING
  5.1. Rotagraphic is bevoegd, doch nimmer verplicht, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze te annuleren vanwege zwaarwichtige redenen of overmacht. Rotagraphic is hierbij niet verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade.
  5.2. Wederpartij kan goederen alleen dan retourneren als deze ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking zijn. Speciaal bestelde of gefabriceerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.
  5.2 Rotagraphic kan een vergoeding berekenen voor controle van geretourneerde artikelen.
 6. LEVERING
  6.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.
  6.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
  6.3. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen één (1) werkdag, op eventuele tekorten, beschadigingen of gebreken te controleren. Het recht van de wederpartij om te klagen vervalt indien zij niet binnen een termijn van één (1) dag schriftelijk tekorten, beschadigingen of gebreken heeft gemeld.
  6.4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn en zonder de in het vorige lid bedoelde controle waar te nemen zijn, dient de wederpartij op de aflever bon of de overige transportdocumenten te (laten) vermelden. Het recht van de wederpartij om te klagen over de aldus makkelijk waarneembare tekorten, beschadigingen of gebreken vervalt indien die niet op de aflever bon of de transportdocumenten staan vermeld.
  6.5. Wij zijn bevoegd om een bestelling in gedeeltes te mogen leveren. Deze gedeeltes kunnen wij separaat aan de wederpartij in rekening brengen. De omstandigheid dat de wederpartij slechts een gedeelte van de bestelling heeft ontvangen, geeft haar niet de bevoegdheid haar betalingsverplichting ten aanzien van de wel ontvangen gedeeltes op te schorten.
  6.6. De door ons opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief. Deze levertermijnen zal Rotagraphic in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze termijnen geeft wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
 7. TRANSPORT / RISICO
  7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere schriftelijke aanwijzing uiterlijk vóór het aanvaarden van de bestelling of opdracht door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald. Schade die ontstaat tijdens transport, verzending of verpakking zal alleen dan aan de wederpartij vergoedt worden indien die schade het gevolg is van onze opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid in het geval wij zelf voor transport zorg dragen;
  7.2. Indien een door Rotagraphic ingeschakelde derde zorgdraagt voor verzending, transport of verpakking uitvoert, ook in die gevallen waarin er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid, aanvaardt Rotagraphic geen aansprakelijkheid voor die schade. Onze schadevergoedingsplicht ten aanzien van de door de derde veroorzaakte schade strekt niet verder dan cessie van onze vordering op de derde aan de wederpartij. Wij staan er niet voor in dat de wederpartij de vordering op die derde ook daadwerkelijk kan innen.
  7.3. Indien de wederpartij een aanwijzing geeft zoals bedoeld in lid 1, dan komen de extra kosten die die aanwijzing met zich meebrengt voor rekening van de wederpartij.
  7.4. De wederpartij is bevoegd bij de bestelling te verlangen dat de goederen verzekerd worden tijdens verzending of transport. De kosten van de verzekering komen voor de wederpartij.
 8. PLAATSING, MONTAGE EN REPARATIES
  8.1 Het ter beschikking stellen van monteurs of ander personeel door Rotagraphic geschiedt, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, steeds tegen berekening van alle werk- en reisuren, alsmede extra kosten volgens tarief van Rotagraphic.
  8.2 Ingeval van plaatsing en montage van zaken door Rotagraphic bij de wederpartij, is de wederpartij verplicht de monteur(s) in staat te stellen de plaatsing en montage veilig te verrichten en de nodige assistentie te verlenen (waaronder het inzetten van hulppersoneel) en al het benodigde hijs-, transport- en ander gereedschap en poetsmateriaal ten behoeve van het plaatsen en monteren gratis ter beschikking te stellen, tenzij anders overeen is gekomen. Indien de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, is Rotagraphic gerechtigd de kosten van het door hem verzorgen van de benodigde veiligheid, het inschakelen van hulppersoneel en het verstrekken van gereedschap, aan de wederpartij door te berekenen.
  8.3 Installatie en montagewerkzaamheden beperken zich altijd tot het geleverde zoals omschreven in de orderbevestiging. Bouwkundige werkzaamheden zijn altijd uitgesloten van de levering. Voor aanvang van de werkzaamheden dient wederpartij een geschikte locatie alsmede de benodigde aansluitingen te verzorgen.
  8.4 Wachttijden en extra kosten veroorzaakt door de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.
 9. AANSPRAKELIJKHEID
  9.1. Rotagraphic erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de wederpartij, welke veroorzaakt zou zijn door de door Rotagraphic geleverde apparaten of materialen, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat Rotagraphic voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert.
  9.2. Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/ of verkeerde werking van de apparaten of materialen, vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van apparatuur in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingsverlies en andere gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. RECLAMES
  10.1. De wederpartij dient terstond na ontvangst van de goederen zich er van te vergewissen of de geleverde kwantiteit en kwaliteit van de goederen conform de overeenkomst zijn. Indien de wederpartij constateert dat de goederen behept zijn met een gebrek, dan zal zij binnen twee maanden bij ons een schriftelijke klacht moeten indienen, bij gebreke waarvan het recht om te klagen over dat gebrek komt te vervallen.
  10.2. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht om te klagen over de factuur komt te vervallen.
  10.3. De wederpartij dient ons steeds in de gelegenheid te stellen een gebrekkig goed te herstellen, dan wel het gebrekkig goed te vervangen. De wederpartij dient ons daartoe een redelijke termijn te stellen, die minimaal gelijk is aan de termijn die nodig is om een vervangend goed bij de (buitenlandse vestiging van) de fabrikant te laten produceren en transporteren naar ons magazijn. Eerst nadat wij aan de wederpartij melden dat het vervangen of herstellen van het goed blijvend onmogelijk is, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. De wederpartij zal ons in dat geval niet kunnen aanspreken op vergoeding van schade.
  10.4. De wederpartij is niet bevoegd haar verplichtingen jegens ons op te schorten. De wederpartij is ook niet bevoegd, behoudens door ons te verlenen schriftelijke toestemming, haar vorderingen op ons te verrekenen met vorderingen die wij op de wederpartij hebben.
 11. GARANTIE
  11.1 Rotagraphic zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het object kosteloos repareren of omruilen. Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie is van kracht gedurende zes maanden na de bedrijfsklare opstelling van het object. De garantie geldt alleen binnen Nederland en België.
  11.2 De garantie vervalt indien niet door Rotagraphic geautoriseerde personen aan het object onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht.
  11.3 Garantie is niet van toepassing op gebruikte of gereviseerde apparatuur. “Demo” of “ Showroom” modellen worden beschouwd al gebruikte apparatuur.
 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  12.1. Alle goederen die wij uit welken hoofde dan ook aan de wederpartij ter beschikking hebben gesteld, blijven ons eigendom, tot het moment waarop de wederpartij aan al haar verplichtingen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.
  12.2. Ingeval er ten laste van de wederpartij surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij tot liquidatie overgaat of er ten laste van de wederpartij executoriaal beslag gelegd wordt, althans er op enige andere wijze tot gedwongen liquidatie van het vermogen van de wederpartij wordt overgegaan, zijn wij bevoegd de onbetaald gebleven goederen terug te vorderen van de wederpartij. In de gevallen zoals bedoeld in de vorige volzin, zullen onze vorderingen op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
  12.3. De wederpartij verleent hierbij aan ons toestemming om haar terrein en gebouwen te betreden, teneinde de onbetaald gebleven goederen op te halen. Het ophalen van de onbetaald gebleven goederen laten ons recht op schadevergoeding onverlet.
  12.4. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd de onbetaald gebleven goederen te vervreemden aan een derde, noch is de wederpartij bevoegd de onbetaald gebleven goederen te bezwaren met een zekerheidsrecht.
 13. BETALING, RENTE EN KOSTEN
  13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldatum aangemerkt.
  13.2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  13.3. Indien betaling niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
  13.4. Rotagraphic behoudt zich het recht voor om de buitengerechtelijke incassokosten aan de wederpartij door te berekenen.
 14. GESCHILLEN
  15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rotagraphic en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing
  15.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de leverancier.